ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, February 17, 2015

Kyaw Htet Kyaw trade unions election at Factory Hall


ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ ကုမၼဏီ၏ ဂုန္ေလွ်ာ္စက္ရံုအလုပ္သမားသမဂၢ၏ အမူေဆာင္သစ္ေရြးခ်ယ္ပဲြကို အဆိုပါစက္ရံုတြင္ က်င္းပျပလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေရြးခ်ယ္ပဲြကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။