ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, August 27, 2013

ၾသစေၾတးလ် နိုင္ငံမွ (Union Aid Abroad) APHEDA အဖဲြ ့ႏွင့္ LRDP ၇န္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ ေတြ႔ဆုံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို ့ေရာက္ရွိေနေသာ  (Union Aid Abroad) APHEDA အဖဲြ ့မွ LRDP အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ (Union Aid Abroad) APHEDA အဖဲြ ့မွ အမႈေဆာင္အရာရွိ Kate LEE ႏွင့္ စီမံကိန္းအရာရွိ Zoe Bedford တုိ႔မွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေန၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment