ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, December 10, 2014

66th International Human Rights Day in Myanmar၁၀၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၄ ေန ့တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး ျပည္သူမ်ား၊ လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့ေဒသဆိုင္ရာရံုးခဲြတို ့မွ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ၆၆ၾကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ ့အခြင့္အေရးေန ့အခမ္းအနားသို ့ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment