ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, February 23, 2013

အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ Peace Center တြင္က်င္းပ၊

LRDP  ၏ တာ၀န္ရွိသူ မွ ၀န္ႀကီးမ်ားနွင့္ ေတြ ့ဆံုမွဳတြင္ အႀကံျပဳတင္ျပ ခ်က္ မွာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းခြင့္ ရျပီး ေနာက္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့မ်ားဖြဲ ့နိုင္ရန္ မိမိတို ့မွ အလုပ္သမားထုထဲ တြင္အခြင့္အလမ္းမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း ပို ့ခ်ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ ့စည္းျပီး သမဂၢမ်ားကို အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္း ေနရာေျပာင္းေရြ ့ျခင္းတို ့ေႀကာင့္ ဖြဲ ့စည္းခြင့္ရသည္ကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ေသာ မိမိ တို ့ပင္ တရားခံ ျဖစ္ျပီလားဟု ေတြးေတာမိပါသည္။ သို ့အတြက္ ၀န္ႀကီးမ်ားအေနနွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လာနိုင္ရန္ တိုက္တြန္း နိုူးေဆာ္ရန္ အႀကံေပးတင္ျပခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment