ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, July 28, 2014

Warkshop from NLD Labour Affair Committee & ILO

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေရရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ILO နွင့္ အလုပ္သမားေရးရာပညာရွင္မ်ား မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ

No comments:

Post a Comment