ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, August 17, 2014

ILO နွင့္ LRDP ပူးေပါင္း၍ အလုပ္သမားသမဂၢ ၁၀ ဖဲြ ့အားသင္တန္းေပး

 

မဂၤလာဒံုျမိဳ ့နယ္ရွိအလုပ္သမား သမဂၢ ၁၀ဖဲြ ့ႏွင့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အိုင္အယ္အိုႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ ပူးေပါင္းျပီး သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  သင္တန္းသို ့ ILO  FOA ဌာန မွ အရာရွိ မစၥတာ ခရစ္စတိုဖာလန္း မွလည္း လာေရာက္ ပို႔ခ်ခဲ ့သည္။ အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဘက္မွလည္း သင္တန္း သို ့တက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ညွိနိွဳင္းေဆာင္ရြက္မွဳ အတြက္ ယဥ္ေက်းမွဳ သစ္ တရပ္ တိုးတက္လာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment