ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, September 8, 2014

Capacity Building Training for Trade Unions


ဧရာ၀တီတိုင္း ပုသိမ္၊ေညာင္တုန္း၊ ဟသၤတ ျမိဳ ့နယ္မ်ားရွိ အလုပ္သမားသမဂၢအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ ေက်င္းဆရာမ်ားသမဂၢ (ဟသၤတျမဳိ  ့)တို ့အား စြမ္းရည္ျမင့္မားေရးသင္တန္းအား သြားေရာက္သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment