ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, October 4, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FTUM) မွ ဦးမင္းလြင္ ၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။No comments:

Post a Comment