ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, October 12, 2014

Training for Trade Unions at Madalay Division၉-၁၀-၂၀၁၄ နွင့္ ၁၀-၁၀-၂၀၁၂ တြင္ မႏၱေလးတိုင္း စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႔နယ္ ပလိပ္ အမွတ္(၂) အထည္ခ်ဴပ္မွာေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ား ေပၚေပါက္ေရး ရည္ရြယ္၍ သြားေရာက္သင္တန္းေပးခဲ႔ပါတယ္ ။ သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္မွဳကို  LRDP မွ တာ၀န္ယူျပီး သင္တန္း ကုန္က်စရိတ္ နဲ႔ သင္တန္းသားမ်ား ခရီးစရိတ္ကို ILO မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါတယ္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသူမ်ားမွာ ILO ၏ FOA ဌာန တာ၀န္ရွိသူ မစၥတာခရစ္စတိုဖာလန္း ၊ ILO မွ ဆရာမေလးျဖိဳး နွင့္ LRDP မွ ေဒၚအိေရႊစင္ညႊန္႔ တို႔ မွ ပို႔ခ်ခဲ႔ပါတယ္ ။ တက္ေရာက္သည့္ သမဂၢ ေပါင္း ၂၀ နီးပါးရွိျပီး တက္ေရာက္သူ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၄၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ႔ႀကပါတယ္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားနွင့္ အတူ ေရွ႔အနာဂတ္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးနိုင္ဖို႔ အားရစရာ သေဘာထားမ်ား အျပန္အလည္ရရွိခဲ႔ပါတယ္ ။ ျမစ္သား၊ေက်ာက္ဆည္ ၊မႏၱေလး ၊ စဥ့္ကိုင္ နွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားပါတက္ေရာက္ခဲ႔ႀကပါတယ္ ။


No comments:

Post a Comment