ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, November 18, 2014

ILO & LRDP trained for Magwe,Phokhukuu,Yesakyo,Yenanchaung, Chauk District workers & Trade Unions

မေကြးတိုင္းတြင္းရွိ မင္းတုန္း၊ပခုကၠဴ၊ေရစႀကိဳ၊မေကြး၊ေရနံေခ်ာင္း၊ေခ်ာက္ တို႔ မွ မွတ္ပံုတင္က်ျပီး အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ILO မွ ကုန္က်စရိတ္တာ၀န္ခံျပီး LRDP မွ စည္းရံုးေရး သင္တန္းျပဳလုပ္နိုင္ေရးကို တာ၀န္ယူက အလုပ္သမားေရးရာ ဖြံ ံျဖိဳးရန္ အမွန္တကယ္ အလုပ္သမား သမဂ`ဂအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး  ေပၚေပါက္ရန္ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲံႀကသည္။

No comments:

Post a Comment