ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, November 15, 2014

LRDP & ILO trained at Mandalay Division

ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား သႀကားစက္ ရံု အပါအ၀င္ ဆြာ ၊ လယ္ေ၀း ၊ေရတာရွည္ ၊ ေအလာ ေပ်ာ္ဖြယ္တို႔မွာရွိတဲ႔ အလုပ္သမား သမဂၢ ေတြကို အလုပ္သမားသမဂၢ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment