ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, July 27, 2015

Community Leadership Training for 7 Township at Yangon Division


Actionaid , LEGAL CLINIC , LRDP, Global Platform အဖဲြ ့အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းျပီး ရန္ကုန္တိုင္း (၇) ျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ရြာအေျချပဳလူမူအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္နိုင္သူမ်ားအား   Community Leadership Training ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment