ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Thursday, July 23, 2015

LRDP attend about the skill workers meeting with Ministry of labour Department


ရန္ကုန္ျမိဳ  ့UMFCCI မွာ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားျဖစ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္၊ သမၼတရံုး မွ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး  ေဒါက္တာစန္းလြင္ နဲ႔ အလုပ္သမား သမဂၢ မ်ား အလုပ္ရွင္မ်ား ပညာရွင္ သင္တန္းဆရာမ်ား နွင့္ အတူ အလုပ္သမားေတြ Skill Worker ျဖစ္ေစ ေရးသင္တန္းေတြ ေပး ဖို႔ နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္၊ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြအား  LRDP မွ    တက္ေရာက္ခဲ႔ ပါတယ္ ။

No comments:

Post a Comment