ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, October 2, 2013

LRDP အဖဲြ ့ႏွင့္ ကေနဒါနိုင္ငံမွ BCGEU အဖဲြ ့ေတြ ့ဆံု

ကေနဒါနိုင္ငံမွ BCGEU အဖဲြ ့မွ ကိုယ္စားလွယ္ Mike Orders မွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ  ့တြင္ အလုပ္သမားအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment