ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, November 6, 2013

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္းစက္မႈဇုန္Myanmar Handsome စက္ရံု ဆႏၵျပပဲြတြင္ အခ်က္ ၄ခ်က္ေတာင္းဆို
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္ သပိတ္စခန္း ဖြင့္ဆႏၵျပကာအခ်က္ေလးခ်က္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္းစက္မႈဇုန္Myanmar Handsome   အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာခဲ့သျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ဆႏၵျပမႈအားရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါ သည္။
ဆႏၵ ျပမႈျခင္းအား ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာအခ်က္ေလး ခ်က္ျဖစ္သည့္အလုပ္ျဖဳတ္ခံထား  ရေသာ အလုပ္သမားကိုစည္သူ မင္းကိုအလုပ္ျပန္ခန္႔ေရး၊ မိန္းမ အိမ္သာေရွ႕တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ CCTV   အားျဖဳတ္ေပးေရး၊ ဆႏၵ ျပကာလတြင္ လုပ္ခလစာမျဖတ္ ေရး၊ အစရွိသည့္စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအား အလုပ္ရွင္ကလိုက္ေလ်ာခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵျပမႈအားရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္  ပါ၀င္ေသာအလုပ္သမရွင္းသန္႔ ျဖဴစင္ကေျပာခဲ့သည္။
 ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက အလုပ္သမား ဆႏၵျပခဲ့ၾကျပီး ၿမိဳ႕နယ္ညိဳႏႈိင္း ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ေရွ႕တြင္ အခ်က္ ၁၉ ခ်က္အား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခ်က္ ၁၉ ခ်က္  မွ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းတိုးျမႇင့္ ခန္႔ထားေပးေရး OT   အခ်ိန္ပိုလုပ္ အားခႏွင့္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းခ်ိန္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ေပးေရး၊ ဖယ္ရီကားကိစၥအဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ားအား ဆဲဆိုျခင္း မျပဳေရးစသည့္အခ်က္မ်ားအား မလိုက္နာသျဖင့္ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

No comments:

Post a Comment