ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, November 3, 2013

အမ်ိဳးသမီးသန္ ့စင္ခန္းေရွ ့CCTV တပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ား ဆႏၵျပ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ (စက္မႈဇုန္) ပန္းတဥ္း၀န္ဦးေရႊတင္  လမ္းရွိ MYANMAR HAND SOME အမည္ရွိအထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား ၁၅၀ ခန္႔ သည္ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ ေန႔တြင္ အဆုိပါစက္႐ုံေရွ႕၌ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ဆႏၵျပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ဆႏၵျပရျခင္း  မွာ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ (၇) ေယာက္အနက္မွတစ္ဦးျဖစ္ သူကိုစည္သူမင္းကို အလုပ္မွထုတ္ ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးသန္႔စင္ခန္းေရွ႕ တြင္ (အေပၚစီးမွ) CCTV ကင္မရာ  တပ္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မိန္းကေလး   မ်ား မလြတ္လပ္၍ ဆႏၵျပရျခင္း  ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမႏြဲရီ၀င္း  မွ ေျပာျပပါသည္။
အလုပ္ရွင္ (ကိုယ္စား) မန္ေနဂ်ာက အဆုိပါအလုပ္ထုတ္ ခံရေသာ ကိုစည္သူမင္းသည္အျပစ္ႀကိမ္ရွိ၍ ခံ၀န္လက္မွတ္ထိုး ထားေၾကာင္း အလုပ္မွထုတ္ျဖစ္ ျခင္းအတြက္ အလုပ္သမားနစ္နာ  ေၾကးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပ ပါသည္။
အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုစည္သူမင္းကေျပာျပရာတြင္   ေအာက္တိုဘာ (၈) ရက္ေန႔က ဆႏၵျပျခင္းအေပၚေအာက္တိုဘာ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္ရွင္က အလုပ္မွထုတ္ပစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္  သမားၫႊန္ၾကားမွဴးဦးစီးဌာနသို႔ သြားေရာက္တုိင္ၾကားရာ ဒဂုံအေရွ႕ စက္မႈဇုန္အလုပ္သမား႐ုံးကေနာင္ ခမ္းမတြင္ (၃) ႀကိမ္တိတိ ညႇိဳႏႈိင္း ဖ်န္ေျဖေပးေသာ္လည္း အလုပ္ ရွင္ကအလုပ္ျပန္မခန္႔ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသျဖင့္အလုပ္သမားညႇိဳႏႈိင္း ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕က “ခုံသမာဓိ”သို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ သည္။

No comments:

Post a Comment