ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, March 19, 2014

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သို ့ အလုပ္သမားေရးရာ လက္ဆင့္ကမ္းစဥ္

၁၃-၃-၂၀၁၄ တြင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ မွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ နွင့္ သြားေရာက္ေတြ ႔ဆံု၍ အလုပ္သမားေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရား ပါတီ၀င္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္သမားေရး ကူညီေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္မူနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားအား ဆင့္ပြါး ေပးခဲ့သည္

No comments:

Post a Comment