ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, December 31, 2013

၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုအခမ္းအနား ျပည္ျမိဳ ့တြင္က်င္းပ၊၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံု စိန္ ရတုအခမ္းအနားအား ၃၁၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၃ ေန ့ ျပည္ျမိဳ  ့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို ့နိုင္ငံေရးအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ ျပည္ခရိုင္ အတြင္းရွိ ျမိဳ ့နယ္မ်ားမွ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု က်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ ေခ်ာက္ျမိဳ ့မ်ားမွ က်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ရန္ကုန္ျမိဳ ့၁၃၀၀ ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့၀င္မ်ား၊ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ သခင္၊သခင္မၾကီးမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သခင္းဖိုးလွၾကီး၏ မိသားစု၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ၁၃၀၀ ျပည့္အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment