ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, January 10, 2014

မင္းလွျမိဳ ့နယ္ သို ့ ၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမတပ္ႀကီးေက်ာ္ျဖတ္သည့္ ၇၅နွစ္ျပည့္ ေန ့ရက္

LRDP မွ မင္းလွျမိဳ ့တြင္ က်င္းပေသာ  ၁၃၀၀ျပည့္ စိန္ရတုသို ့ တက္ေရာက္ခဲ့ပံု

No comments:

Post a Comment