ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, August 28, 2012

SGS အလုပ္သမားသမဂၢဖဲြ ့စည္းျခင္းအခမ္းအနားတြင္ LRDP ႏွင့္ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ကူညီလုပ္ေဆာင္၊

SGS အလုပ္သမားသမဂၢ ဖဲြ ့စည္းျခင္းအခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွလည္း ကူညီေပးခဲ့သည္။