ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, September 11, 2013

ရန္ကုန္ILO ရံုး မွ Piyamal Pichaiwongse ႏွင့္ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံု

ယေန ့နံနက္ အိုင္အယ္အိုရံုးတြင္ အိုင္အယ္အိုမွ လက္ေထာက္အရာရွိ Piyamal Pichaiwongse ႏွင့္ အလုပ္သမားအေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အဆိုပါေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမူဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား၊ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား၊ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းမူအေျခအေနမ်ားအား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး အနာဂတ္တြင္ ေတြ ့ၾကံဳနိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏အေျခအေနမ်ားအား
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။