ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, July 27, 2015

Community Leadership Training for 7 Township at Yangon Division


Actionaid , LEGAL CLINIC , LRDP, Global Platform အဖဲြ ့အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းျပီး ရန္ကုန္တိုင္း (၇) ျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ရြာအေျချပဳလူမူအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္နိုင္သူမ်ားအား   Community Leadership Training ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Thursday, July 23, 2015

LRDP attend about the skill workers meeting with Ministry of labour Department


ရန္ကုန္ျမိဳ  ့UMFCCI မွာ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားျဖစ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္၊ သမၼတရံုး မွ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး  ေဒါက္တာစန္းလြင္ နဲ႔ အလုပ္သမား သမဂၢ မ်ား အလုပ္ရွင္မ်ား ပညာရွင္ သင္တန္းဆရာမ်ား နွင့္ အတူ အလုပ္သမားေတြ Skill Worker ျဖစ္ေစ ေရးသင္တန္းေတြ ေပး ဖို႔ နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္၊ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြအား  LRDP မွ    တက္ေရာက္ခဲ႔ ပါတယ္ ။

Tuesday, July 14, 2015

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳေဆြးေႏြးပဲြအား Actionaid, LCM, LRDP တို ့ပူးေပါင္းျပဳဴလုပ္ခဲ့

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မူပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေဆြးေႏြးပဲြကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမ်င့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့(LRDP)၊ Legal Clinic Myanmar ႏွင့္ Actionaid အဖဲြ ့မ်ားပူးေပါင္းျပီး  ရန္ကုန္ျမိဳ  ့Actionaid ရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ေဆြးေႏြးပဲြကို ရန္ကုန္ျမိဳ  ့စက္မူဇုန္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ဇူလိုင္လအတြင္း အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန ့မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။