ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, March 30, 2013

Elected From Labour Rights Defenders & PromotersLABOUR RIGHTS DEFENDERS & PROMOTERS
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့
      မတ္လ(၁၆)ရက္တြင္ LRDP ၏ အမွဳေဆာင္သစ္မ်ားကို ဤသို ့ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။

Labour Rights Defenders & Promoters
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမွင့္တင္ သူမ်ား အဖြဲ ့

နာယက
ဦးတင္လွ၊ ေရွ့ေနဦးႀကည္၀င္း၊ ဦးခ်ိဳေမာင္၊

ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္အဖဲြ ့
(၁)  ဦးယဥ္ေထြး                                  ဥကၠဌ
(၂) ဦးေဇာ္ျမင့္ေအာင္                           ဒု ဥကၠဌ 
(၃) မင္းေက်ာ္ေအးနိုင္                   အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဳး 
(၄)  ဦးမ်ိဳးေဇာ္                               တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဳး
(၅)  မသဲသဲ                                     ဘ႑ာေရး မွဳး 
(၆)  ဦးစိုးျမတ္သူ                             သတင္းနွင့္ျပန္ႀကားေရးဌာန

ဌါနဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမ်ားမွာ
 ေဒၚခင္မာသိန္း                  အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာဌာန တာ၀န္ခံ 
 ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့            အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ညွိနိွဳင္းေရးဌာန တာ၀န္ခံ

ရည္ရြယ္ခ်က္
(၁)  အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ဆံုးရွံးေနေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္နွွင့္ အဖိနွိပ္ခံရမွဳမ်ားအားကာကြယ္ေပးနိုင္ရန္။ 
(၂)  အလုပ္သမားထု ထဲ မွ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္။
(၃)  အလုပ္သမားမ်ား ၏ မိသားစု ဘ၀၊ ပညာေရး ႏွင့္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္း မ်ား ျမွင့္မား
တိုးတက္လာေစရန္။
(၄)  အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားေသြးစည္းညီညြတ္၍ နိုင္ငံတကာသမဂၢမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ ၊


လုပ္ငန္းစဥ္
 (၁) အလုပ္သမားထုအတြင္း လြတ္လပ္ေသာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္၊
အစိုးရ ခ်မွတ္ေပးထားေသာအလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းဖြဲ ့စည္းခြင့္ ဥပေဒကို လက္ဆင့္
ကမ္း ေဆြးေႏြးေပးျခင္း ဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ား စုစည္းျခင္း ။
(၂) အလုပ္သမား မ်ား လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ ့စည္းခြင့္ ဆိုင္ရာ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားကို ၄င္း
တို ့ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ နုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားပို ့ခ်ေပးျခင္း
(၃) အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ညွိနွိဳင္းေဆြးေႏြး နိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေစရန္ အတြက္
ေဆြးေႏြးညွိနိွဳင္းမွု အေလ့အထမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊
(၄) နိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို သိရွိနားလည္နိုင္ေစရန္ အလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား  တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္
မ်ားသိုု ့ လိုက္လံ ၍ သင္တန္းမ်ားပို ့ခ်ေပးျခင္း။


ဖြဲ ့စည္းမွဳ အေျခခံ

LRDP ၏ အမွဳေဆာင္မ်ား သည္ အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ နည္းနာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားနွင့္ဖြဲ ့ စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားထု သည္ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္
တြင္းမွာပင္ အခ်ိန္ မ်ားကုန္ဆံုးႀကရသျဖင့္ ၄င္းတို ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကို ၄င္းတို ့ေလ့လာ
ရန္ အခ်ိန္ နွင့္အေျခအေန မေပးေပ။
သို ့ေႀကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားဘ၀ ပိုမို၍ နိမ့္က် ခဲ့ရသည္မွာ ရာစုနွစ္၀က္ေက်ာ္ရွိ့ေပျပီ
မိမိ တို ့သည္ အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာမ်ား ကို ေလ့လာျခင္း ျပည္ပ နိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္တန္း
တက္ျခင္း တို ့ ျဖင့္ မိမိ တို ့မွ ျမန္မာအလုပ္သမားထု ဘ၀ အား တစ္ဖက္ တလမ္းမွကူညီ
ပံ့ပိုးနိုင္မည္ဟူေသာယံုႀကည္ခ်က္ ျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ျခင္း
ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။
အခ်ိန္မေပးနိုင္ေသာအလုပ္သမားထု ထဲ တြင္ မိမိ တို ့ နားလည္တက္ကြ်မ္းမွဳမ်ားကို လက္
ဆင့္ကမ္း၍ အလုပ္သမားထု အဖိနွိပ္ခံရမွဳမွ ကာကြယ္ရန္ နွင့္ ၄င္းတို ့ဘ၀ကိုျမွင့္တင္ေပးရန္
ျဖစ္သည္ ။

အမွဳေဆာင္မ်ား တြင္ ဥကၠဌသည္ International Labour Startand အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္မွေပးအပ္ေသာဒစ္ပလိုမာနွင့္ Human Rights အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့မွ ေပးအပ္ေသာ ဒစ္ပလိုမာ ရခဲ့သူျဖစ္သည္။
ဒုဥကၠဌ မွာေက်ာင္းဆရာဘ၀နွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွုမ်ားကို ILO သို့ တင္
သြင္းျခင္း ျပည္ပ ရွိ အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းေႀကာင့္ အာဏာပိုင္၏ဖမ္းဆီး
ျခင္းခံခဲ့ရဖူးသူျဖစ္ပါသည္.။
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဳး သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ ျဖိဳးေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့မွဳေႀကာင့္
ေထာင္ နွစ္ရွည္က်ခံ ခဲ့ရဖူးသူျဖစ္ျပီး ILO ၏ စီစဥ္မွဳျဖင့္ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ ့စည္းခြင့္ TOTကို
တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ပါသည္။
တြဲ ဖက္ အတြင္းေရးမွဳမွာ ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားေရး ကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္
မရစဥ္ကတည္း က အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းဆံုးရွံဴမွဳမ်ားကို ILO သို ့တင္
သြင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
ဘ႑ေရးမွဳး ဥပေဒ ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ျပည္ပ ရွိ အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းေႀကာင့္ အာဏာပိုင္၏ ဖမ္းဆီး ျခင္းခံခဲ့ရဖူးသူျဖစ္ပါသည္.။
သတင္းျပန္ႀကားေရး တာ၀န္ ယူသူမွာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားေရး ကို လြတ္လပ္စြာ
ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရစဥ္ကတည္း က အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းဆံုးရွံဴမွဳမ်ား
ထိုင္းနိုင္ငံသို ့ ကိုယ္တိုင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ယူခဲ့ျပီး ျမန္မာျပည္အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္
အေရးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားကို ILO သို ့တင္သြင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤ အမွဳေဆာင္ ေျခာက္ဦး တို ့အား LRDP ၏ အဖြဲ ့၀င္ ၇၁ ဦး တို ့မွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

LRDP အဖြဲ ့၀င္ ျဖစ္ခြင့္ရွိသူ

LRDP အဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ (၁) ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ ။
(၂) လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
(၃) ျပည္သူလူထူႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ကို ကူညီ လို စိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
အျခားကန္ ့သတ္ခ်က္ မရွိပါ။

LRDP  ကိုတည္ေထာင္သူ
ဦးခ်ိဳေမာင္ နွင့္ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့တို ့မွ အထက္ ပါရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ား ကို ေဆြးေႏြးညွိနိွဳင္းျပီး
LRDP အား အစပ်ိဳးထူေထာင္ခဲ့သည္ ထူေထာင္ျပီး တစ္နွစ္ ၀န္းက်င္တြင္ ယခု ညီလာခံ နွင့္
ေ၇ြးေကာက္ တင္ေျမာက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထူေထာင္သူမ်ားမွာ အရည္
အေသြးရွိ၍ လူထု အက်ိဳး အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနရာေပးျပီး ၄င္း
တို ့နွစ္ဦးမွ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ အျဖစ္အေရြးခ်ယ္ခံျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။
                                                                                                    ယဥ္ေထြး
                                                    ဥကၠဌ
                                                        အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ား
                                                   Labour Rights Defenders & Promoters