ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, August 3, 2015

ITF & IFOMS trained for BASIC TRADE UNION TRAINING

ITF & IFOMS လြတ္လပ္ေသာ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တို ႔မွ ဇူလိုင္လ ၂ရ ရက္ေန ့မွ စတင္ျပီး ၃ ရက္တာ  ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား အခြင့္အေရးဆ္ုင္ရာ သင္တန္း ကို ေရေက်ာ္ YMBA ခမ္းမ တြင္ ၃ရက္တိတိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။သံုးရက္ အတြင္း ၊WHAT IS UNION /WHAT IS MLC 2006 / WHAT IS IFOMS စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ BASIC TRADE UNION TRAINING ကို ျမန္မာသေဘာသားမ်ား အနာဂတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား သိရွိနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္းသိရသည္။  ITF ၏  နိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းသြားလာမူဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ သင္တန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္ ။