ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, November 9, 2011

ေရေဘးဒဏ္ခံေနရေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးူ၏ ေျပာဆိုခ်က္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မွာ - ၎တို ့အေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရက်သြားမည္ကို မသိေသာ္ လည္း စက္ရုံျပန္ဖြင့္ မည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အလုပ္ကို လ ႏွင့္ ခ်ီ၍ ပိတ္ထားမည္ဆိုပါက အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကဳံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို ့ အဖြဲ ့မွ ကူညီမႈမွာလည္း (၃) (၄) ရက္ ခန္ ့သာ စားသုံးႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိကၡာအခက္အခဲမွာ ေစ်းထြက္၀ယ္ရန္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိျခင္း၊ ကုန္ေစ်း ႏူန္းမွာလည္း ၾကက္ဥ တစ္လုံး (၇) ဘတ္အထိ ေစ်းတက္ေနျပီး ေရာင္းမည့္ဆိုင္ပင္မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ မ်ားစြာ ၾကပ္တည္းမႈမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ ့ေနရျပီး မခံႏိုင္ေတာ့သည့္အဆုံးတြင္ ရဲဖမ္းလွ်င္လည္း ဖမ္း ျမန္မာျပည္သို ့ျပန္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ ့မွာ Passport မရွိပဲ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားသာရွိၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၎ စက္ရုံပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခားစက္ရုံမ်ားတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၀၀ မွ ၆၀၀ ပတ္၀န္းက်င္အထိရွိေၾကာင္း အခ်ိဳ ့မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ ျပန္သြားၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

No comments:

Post a Comment