ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, November 18, 2011

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ဗဟိုဦးစီးအစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္။

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မေၾကညာမီတြင္ "ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ က်မက မွတ္ပံုတင္ေရးဘက္က ရပ္တယ္ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း (၃) ေနရာ လစ္လပ္ေနရာအားလံုးကို ယွဥ္ျပိဳင္ေစခ်င္တယ္" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂ ရပ္မွာ (၁) ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္မွတ္ပံုတင္မည္ (၂) ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံမည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ “ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒနဲ႔ အညီ မွတ္ပံုတင္မယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္။ အဲဒါကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ တညီတၫြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။” ဟု ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ ၁၁၆ ဦးမွ ၁၀၆ ဦးတက္ေရာက္ၿပီး က်န္းမာေရး မေကာင္းသူ သံုးဦး၊ ေထာင္က်ခံရဆဲျဖစ္ေသာ ေဒၚဝင္းျမျမ၊ ဦးညီပု၊ ေဒါက္တာတင္မင္းထြဋ္ အပါအဝင္ ေျခာက္ဦး၊ ခရီးလြန္ေနသူ တဦး စုစုေပါင္း ၁၀ ဦး ပ်က္ကြက္သည္ဟု ဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment