ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Thursday, November 24, 2011

ေရႊျပည္သာစက္မူဇုန္အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္
လုံေလာက္သည့္အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္း
၂၄-၈-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ ညေန (၆) နာရီ (၄၅) မိနစ္ခန္႔တြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊလင္ပန္းစက္မႈဇုံအ၀ုိင္းအနီးရွိ (စက္႐ုံ
ပုိင္ရွင္ ေဒၚတင္ရွိန္ပုိင္ဆုိင္ေသာ) “စုိင္းျမင့္ထြန္းေနာင္” အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ႀကိဳ/ပုိ႔ ကားႏွင့္ “၀ါ၀ါ၀င္းကုမၸဏီ”
မွ သဲကားတစ္စီး ၀င္တုိက္မိရာ အလုပ္သမား (၇) ဦး ေသဆုံးၿပီး (၃၉) ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရိွခ့ပဲ ါသည္။
ဒဏ္ရာရရိွသူ (၃၉) ဦးမွာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးႏွင့္ လိႈင္သာယာေဆး႐ုံမ်ားသို႔ တင္ေပးထားခ့ေဲ သာ္လည္း အလုပ္ရွင္မွ ေဆး၀ါးကုသမႈစရိတ္ လုံေလာက္စြာမေပးသည္ ့အ ျပင္ ခံစားခြင့္ရိွေသာ လစာေငြမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ထုတ္မေပးဘ ဲ ပစ္ထားခ့ဲပါသည္။ ထို႔အျပင္ဒဏ္ရာရအလုပ္သမားမ်ားကို လာေရာက္သတင္းေမးေသာ ဘ၀တူအလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္မွထုတ္
ပစ္မည္ဟု အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (All Super) မွ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး လူနာေမးျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးခ့ပဲ ါသည္။အလုပ္ရွင္ဖက္မွ ေဆး၀ါးကုသမႈစရိတ္ႏွင့္ အလုပ္သမားခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးရန္ပ်က္ကြက္ခ့ဲမႈကို ၁-၁၀-၂၀၁၁ ရက္ေန႔
တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းအလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားခ့ဲသျဖင့္ ၎ဌာနမွ ေခၚယူညိႇႏိႈင္းေပးရာတြင္လည္း
စက္႐ုံပိုင္ရွင္ဖက္မွ နစ္နာေၾကး၊ ဂ႐ုဏာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေမာက္မာ႐ိုင္းျပစြာ ေျပာဆိုခ့ပဲ ါသည္။အလုပ္သမားဦးစီးဌာနမွလည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကးကုိ လုံေလာက္စြာရရွိသည္အထိ တာ၀န္ရွိရွိေဆာင္႐ြက္
ေပးရန္ပ်က္ကြက္ခ့ဲသ ည့္အျပင္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔ပူးေပါင္းသြားၾကၿပီး အလုပ္သမားတိ႔ု
၏ နစ္နာေနမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားသည္မွာ ယေန႔တုိင္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္
ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခ်စ္ရွိန္ထံလိပ္မူၿပီး နစ္နာခဲ့ေသာအလုပ္သမား (၂၁) ဦးကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ၇-၁၁-၂၀၁၁ ေန႔စြဲ
ျဖင့္ တင္ျပတိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ခ့ဲပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွတိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရ တာ၀န္
ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွျဖစ္ေစ နစ္နာသြားေသာအလုပ္သမားမ်ားထံ လာေရာက္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အကူအညီ တစုံတရာေပးျခင္း လုံး၀
မရွိေသးပါ။ နစ္နာသြားေသာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ေန႔လုပ္ေန႔စားမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေဆး၀ါးကုသေရးသာမက မိသားစုစား၀တ္ေနေရး
မွာပါ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္အထိ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အခ်ဳိးေဖာက္ခံေနၾကရပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခခံမူမ်ားအခန္း ပုဒ္မ (၂၄) တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္မည္။” ဟု အတိအလင္းျပဆုိထားပါ
သည္။
သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ေျပာၾကားသည့္ ပြဲဦးထြက္မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း “အလုပ္သမားမ်ားန႔ ဲ တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔ ရွာေဖြစားၾကရတ့ ဲ လက္လုပ္လက္စားသမားမ်ားအတြက္လည္း အဓိကအားျဖင့္အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လူမႈဖူလုံေရး
ခံစားခြင့္မ်ား ရရိွေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာျဖစ္တ့ျအ ျပင္ ... ” ဟု အတိအလင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားခ့ပဲ ါသည္။အလုပ္သမားဦးစီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး နစ္နာသြားေသာအလုပ္သမားမ်ားအပၚ ယခု
က့သဲ ို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေသြဖီေနသည့္အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေသာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လုံေလာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ မိမိတို႔ စက္မႈဇုံအလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ (ေ႐ႊျပည္သာ) မွအေလးအနက္ တင္ျပေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။
စက္မႈဇုံအလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ (ေ႐ႊျပည္သာ)

No comments:

Post a Comment