ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, November 15, 2011

ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ေရေဘးဒုကၡသည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား LRPD မွ ကူညီျခင္း။အလႈဴခံရရွိထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား တင္ေဆာင္ေနစဥ္။

No comments:

Post a Comment