ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, June 30, 2014

Closed the Master Sport Shoe Factory in Hlaing Thar Yar Industrial Zone


လွိဳင္သာယာစက္မူဇုန္ရွိ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးပိုင္ Master Sport ဖိနပ္စက္ရံုသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန ့တြင္ စက္ရံုပိုင္ရွင္မွ စက္ရံုပိတ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို ့၏ လုပ္အားခရရွိေ၇းႏွင့္ နစ္နာမူမ်ားရရွိေရးတို ့အတြက္ ျမိဳ ့နယ္ညွိႏွိဳင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖဲြ ့လွိဳင္သာယာျမိဳ  ့နယ္သို ့တိုင္ၾကားစာပို ့ထားခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါစက္ရံုတြင္ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး လုပ္ခလစာရရွိေရးႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေရးတို ့အတြက္ ျမိဳ ့နယ္ညွိႏွိုင္းဖ်န္ေျဖအဖဲြ ့မွ အလုပ္ရွင္အား လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း  အလုပ္ရွင္မွလာေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ယခုအခါတြင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း၈၀၀ ေက်ာ္သည္ စက္ရံုေရွ  ့တြင္ လုပ္ခလစာရရွိေရးႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေရးတို ့အတြက္ ေန ့စဥ္လာေရာက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment