ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Thursday, June 5, 2014

Labour Activist meeting with U Kyaw Myint Law Firm

၄-၅-၂၀၁၄ တြင္ U Kyaw Myint Law Firm ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔နွင့္ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔အစည္း ၅ဖြဲ႔နွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ သည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္သူ႔အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္ရန္အႀကမ္းမ်ဥ္းေဆြးေႏြးခဲံ႔ႀကသည္။

1 comment:

  1. This is actually good to read content of this blog. A is very general and huge knowledgeable platform has been known by this blog. I in reality appreciate this blog to have such kind of educational knowledge.
    บริษัท รับ ทำ บัญชี

    ReplyDelete