ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, June 23, 2014

အေႏွးယာဥ္ အလုပ္သမား သမဂၢ ဟသာၤတ ျမိဳ႔တြင္ ဖြဲ႔စည္း မွဳအား LRDP မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့


ဟသၤာတ ျမိဳ႔မွ ပထမဆံုးေသာ္ အေနွးယာဥ္ အလုပ္သမား သမဂ`ဂ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

မဆလ လက္ထက္မွစ၍ ယေနံထိတိုင္း အစည္းအရံုး ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ားေအာက္တြင္ အေနွးယာဥ္ ဂိတ္ေပါင္း ၉၄ ဂိတ္နွင့္ အစီးရည္ နွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ခံရဆဲျဖစ္ျပီး နွစ္စဥ္ေႀကးလည္းေပးသြင္းေနရဆဲျဖစ္သည္။ အေနွးယာဥ္ အလုပ္သမားမ်ားပိုင္ေသာ ရံုး အား ဦးစီးေကာ္မတီ မ်ားမွ ငွားစားထားသည္။ အလုပ္သမားမ်ား နွစ္စဥ္ေႀကးေပးရေသာ္လည္း ခံစားပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ အတြက္ မိမိတို႔ LRDP မွ ၂၀၁၁ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ လက္ရွိ အလုပ္သမားမ်ား ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္ မူျဖစ္သည္ သို႔ အတြက္ ယခင္ ထိ္မ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေကာ္မတီ မ်ား နွင့္ မဆိုင္ေပ ။ မိမိတို႔ဖက္မွ အဖိနွိပ္ခံရေသာ္အလုပ္သမားမ်ား ၄င္းတို႔ ကံႀကမၼာ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးခြင္႔ မူလ အခြင့္အေရး အား လမ္းညႊန္ေပးခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္ (၇)ဦး တင္ေျမာက္ခဲ့ႀက

ဥကၠဌ --ဦးလွသိန္း

အတြင္းေရးမွဳး- ဦးျမင့္စိန္

ဘ႑ာေရး - ဦးမင္းေဇာ္ခိုင္

အဖြဲ႔၀င္ ၁- ဦးျမင့္ေအာင္

၂- ဦးေက်ာ္လိွုင္

၃- ဦးေကာ္စြာထြနး္

၄- ဦးကံ
 

No comments:

Post a Comment