ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, May 10, 2014

ျမန္မာနိုင္ငံ နွင့္ MINIMUM WAGE အား ေဟာ့နယူး ဂ်ာနယ္ မွ ေမးျမန္း မွဳ


No comments:

Post a Comment