ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, December 16, 2014

International Migrant Day in Yangon


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေန ့အခမ္းအနားကို ILO ရဲ ့ပံ့ပိုးကူညီမူျဖင့္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့၊အလုပ္သမားသမဂမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ ့အဖဲြ ့အစည္း၊ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္း၊လူမူေရးအဖဲြ ့အစည္းမ်ားမွ စုေပါင္းျပီးရန္ကုန္ျမိဳ ့မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment