ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, July 14, 2015

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳေဆြးေႏြးပဲြအား Actionaid, LCM, LRDP တို ့ပူးေပါင္းျပဳဴလုပ္ခဲ့

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မူပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေဆြးေႏြးပဲြကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမ်င့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့(LRDP)၊ Legal Clinic Myanmar ႏွင့္ Actionaid အဖဲြ ့မ်ားပူးေပါင္းျပီး  ရန္ကုန္ျမိဳ  ့Actionaid ရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ေဆြးေႏြးပဲြကို ရန္ကုန္ျမိဳ  ့စက္မူဇုန္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ဇူလိုင္လအတြင္း အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန ့မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment