ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, August 25, 2013

အလုပ္သမားေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္တြင္က်င္းပ

အလုပ္သမားေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြအား အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ေန ့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြသို ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္အဖဲြ ့၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး နိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မူမ်ား ယခင္ ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံအား နိုင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂမ်ားမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မူမ်ားမွ ယေန ့ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ  အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး လက္ေတြ ့အလုပ္သမားမ်ား၏ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းပံုနည္းလမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြသို ့LRDP အဖဲြ ့မွ ဥကၠဌ ဦးယဥ္ေထြးမွ ကုလသမဂၢႏွင့္ ILO ဆက္သြယ္မူအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၄င္းအျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္သမားေရးရာ အၾကံေပး အဖဲြ ့၀င္ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့မွ ေဆြးေႏြးပဲြအား အဓိက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment