ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, August 17, 2013

" ေနဒဏ္ခံပန္းသတင္း" စာအုပ္မိတ္ဆက္ပဲြျပဳလုပ္

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ (၁၀) ဦး၏ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းျဖတ္သန္းမူ ့မ်ားအားစုစည္းေရးသားခဲ့ေသာ " ေနဒဏ္ခံပန္းသတင္း" စာအုပ္မိတ္ဆက္ပဲြအား ၉၊၈၊ ၂၀၁၃ ေန ့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment