ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, April 4, 2014

Educators Network meeting at ILO


 Educators Network meeting ကို ILO မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံကို ပထမဆံုးေျပာင္းေရႊ ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ Mrs Cris ကေတာ့ Freedom of Association ရဲ ့ဌာန တာ၀န္ခံျဖစ္ပါတယ္။သူ ့ရဲ  ့အေတြ ့အၾကံဳကေတာ့ ILO ရံုးမွာ  ၁၄ ႏွစ္၊ UN ရဲ  ့ILO ကိုယ္စားလွယ္လည္း လုပ္ခဲ့ဘူးေတာ့ သူ ့ရဲ ့အေတြ ့အၾကံဳနဲ ့ျဖတ္သန္းမူက ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္းမ်ားအတြက္ ကူညီမူေတြရရွိလာနိင္ပါတယ္။
Educators Network နဲ ့လည္း ပိုမိုနီးနီးကပ္ကပ္လုပ္ေဆာင္နိုင္ဘို ့ေတြေဆြးေႏြးျဖစ္သလို LRDP နဲ ့ပါ အလုပ္ေတြ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္နိုင္မယ္လို ့ယံုၾကည္မိပါတယ္။

No comments:

Post a Comment