ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, June 27, 2014

CSOs network for migrant meeting at ILO Yangon


ေရႊေျပာင္းသူမ်ားဆိုင္ရာအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ယက္ ၏ ေဆြးေႏြးပဲြအား ရန္ကုန္ျမိဳ  ့ILO ရံုးတြ င္ ဇြန္လ၂၇ရက္ေန ့တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေရႊ  ့ေျပာင္းသူမ်ားဆိုင္ရာအရပ္ဖက္လူမူအဖဲြ ့အစည္း၏ ဖဲြ ့စည္းပံုအား အတည္ျပုျခင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနအား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို ့သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းတို ့ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment