ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, June 23, 2014

Training & Foundation of Trishaw Pedallers' Association at Irrawaddy Division

အေႏွးယာဥ္ အလုပ္သမားမ်ား အေျခခံ အဖြဲ႔အစည္း (ဟသၤာတျမိဳ႔) ကို ၂၁ရက္ ဇြန္လတြင္ ဟသၤာတျမဳိ႔ ဓမၼ ဗိမာန္ ေက်ာင္းတိုက္(ပန္းဘဲတန္းရပ္)တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို
လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္နိုင္ေရး
အတြက္ ၂၀၁၁ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ား
အဖြဲ႔မွ ဥကၠဌ ၊တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဳး၊စည္းရံုးေရးမွဳးနွင့္ နိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံတို႕ မွ ဟသၤာတျမိဳ႔
သို႔ သြားေရာက္ ၍ ဖြဲ႔စည္းျပီးသည္အထိကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ ဟသၤာတျမိဳ႔တြင္ အေႏွးယာဥ္ အရည္
အတြက္ ၂၁၇၅ ေက်ာ္ ရွိျပီး တရား၀င္ ဂိတ္ေပါင္း ၉၄ဂိတ္ေက်ာ္ရွိသည္။ အေႏွးယဥ္ ႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ မဆလ လက္ထက္ ကတည္း က ယေန႔ထိတိုင္တည္ရွိေသာ္လည္း အေႏွးယာဥ္မ်ားထံမွ နွစ္စဥ္
ေႀကး ပံုမွန္ေကာက္ခံလွ်က္ရွိျပီး အေနွးယာဥ္ ေမာင္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားျပႆနာရပ္မ်ား ကို ကူညီေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေပ။ သို႔အတြက္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရသည္နွင့္အညီ အလုပ္သမား အသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းနိုင္မွသာ အေနွးယာဥ္အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စုေပါင္း ညွိနိွဳင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ LRDP မွ နည္းလမ္းမွန္စြာ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါသည္။

ဥကၠဌ --ဦးလွသိန္း
အတြင္းေရးမွဳး- ဦးျမင့္စိန္
ဘ႑ာေရး - ဦးမင္းေဇာ္ခိုင္
အဖြဲ႔၀င္ ၁- ဦးျမင့္ေအာင္
၂ ဦးေက်ာ္လိွုင္
၃ ဦးေကာ္စြာထြနး္
၄ ဦးကံ တို႔ မွ အမွဳေဆာင္မ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံခဲံရျပီး ဖြဲ႔စည္းေရးအား အေႏွးယာဥ္ အလုပ္သမား ၄၉ ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့ျပီၚ အဖြဲ႔၀င္ အားလံုး
၅၀၀အထက္တြင္ရွိသည့္အေနွးယာဥ္အလုပ္သမားမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္

No comments:

Post a Comment