ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, October 18, 2014

LRDP meeting with Timothy Ryan Regional Program Director - Asia Solidarity Center

ရန္ကုန္ျမို ့တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္နိုင္ငံ Asia Solidarity Center ၏ ဒါရိုက္တာ Timothy Ryan Regional ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားမ်ား၊ သမဂမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားအေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment