ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, October 19, 2014

LRDP trained for Mandalay Division and Sagaing Division (NLD labour affair committee)

 

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ (မႏၱေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိတိုင္း၊ခရိုင္၊ ျမိဳ ့နယ္အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ)၀င္မ်ားအားအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ  ၁၈ရက္၊၁၉ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄ ေန ့တြင္သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းတြင္အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမူဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား။လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖဲြ ့ဖဲြ ့စည္းျခင္းဆိုင္ရာ  မူဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္အိုင္အယ္အိုႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆက္စပ္မူမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။


No comments:

Post a Comment