ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, May 16, 2015

Child Labour in Myanmarျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္နွင့္ အခမဲ့ ပညာေရးစီမံခ်က္ သည္ ပူးတဲြလွ်က္ရွိသည္။ မိဘေတြက စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းေသာအခါ သားသမီးမ်ားအား ေက်ာင္းမထားနိုင္၍ ခေလးအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ မိဘတို ့၏ စား၀တ္ေနေရးအားတဖက္တလမ္းမွ ကူညီေျဖရွင္းေနရသည္။
အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ တနိုင္ငံလံုးလုပ္ကိုင္နိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ခေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္လာနိုင္ျပီး ခေလးအလုပ္သမားမ်ား လည္း ပေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္သလို နိုင္ငံေတာ္မွလည္း ကူညီမူမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment