ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, May 17, 2013

Educater for Change

r

LRDP ၏ တာ၀န္ရွိသတစ္ဦး သည္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လက္ဆင့္ကမ္းပို ့ခ်နိုင္ရန္ ႀသစီ မွဆရာမ ကတ္သရင္းေပးေသာ Educater for Change အတြက္  Teaching Skill  ၄ရက္ႀကာ သင္ယူ ခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment