ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, December 13, 2013

ႀသစီ ေရာက္စဥ္ အေရွ့ေတာင္အာရွ မွ သမဂၢေခါင္းေဆာင္အမမ်ားနွင့္ သမုဒၵရာအနီးထိ သေဘာၤ စီးထြက္ရင္း ခ်စ္ႀကည္ရင္းနွီးမွဳ ရခဲ့

အင္ဒိုနီးရွား နွင့္ မေလးရွား MTUC မွ သမဂၢေခါင္းေဆာင္ညီအမ မ်ား နွင့္ အတူ

No comments:

Post a Comment