ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, July 5, 2014

LRDP helped to register labour organization

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့(LRDP) မွ အေႏွးယာဥ္အေျခခံအလုပ္သမားသမဂၢဖဲြ ့စည္းေရးႏွင့္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ဟသၤာတျမိဳ ့သို ့သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ဟသၤာတခရိုင္ဦးစီးမွဴးရံုးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

1 comment: