ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Thursday, July 17, 2014

Master Sports Shoes Factory workers Demostrated

လွိဳင္သာယာျမိဳ  ့နယ္ စက္မူဇုန္(၃) ရွိ Master Sport ဖိနပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြအား ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ဗဟန္းျမိဳ ့နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ကိုးရီးယားသံရံုးေရွ ့သို  ့ခ်ီတက္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ကိုရီးယားလူမ်ိဳဴးပိုင္  Master Sports ဖိနပ္စက္ရံုသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဇြန္လလုပ္ခလစာမေပးသည့္အျပင္ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲ စက္ရံုအားပိတ္သိမ္းျခင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရွိျခင္းတို ့အား အေရးယူေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါ စက္ရံုတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး စက္ရံဳပိတ္လိုက္ျခင္းအတြက္ ၄င္းတို ့ရရွိရန္ရွိေသာ ဇြန္လ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ပိတ္ျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ အဆိုပါစက္ရံဳအား Black List ေၾကညာေရး၊ ကိုရီးယားအလုပ္ရွင္အား တရားစဲြဆိုေရး၊
Master Sport ဖိနပ္စက္ရံု အမွတ္တံဆိပ္ဖိနပ္မ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ေရးတို ့အပါအ၀င္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment