ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, July 4, 2014

LRDP met with World Bank ,government partners, CSOs, and NGOs

from May 19 to 23, July 2th, we met with government partners, CSOs, and NGOs to hear their thoughts and ideas on how to end poverty and promote shared prosperity in Myanmar.
ကမာၻ ့ဘဏ္၏ ဆင္းရဲမဲြေတမူပေပ်ာက္ေရးညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပဲြအား ပထမအၾကိမ္တြင္ အင္းလ်ားလိတ္ေဟာ္တယ္ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္တြင္  ရန္ကုန္ျမိဳ  ့ဆီဒိုနားဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြသို ့လူမူေရးအသင္းအဖဲြ ့မ်ား ျပည္တြင္း INGO မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါအၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိျမိဳ  ့ၾကီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားကာ ရရွိလာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အတည္ျပဳကာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္းအထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment