ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, October 9, 2013

အေမ၇ိကန္ႏွင့္ ကေနဒါ အလုပ္သမားအဖဲြ ့မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားအဖဲြ ့မ်ားေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးအေမရိကန္နိုင္ငံမွ အလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ ကေနဒါနိုင္ငံမွ အလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားအေရးလွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအား ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသို ့တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢ(ရန္ကုန္)၊ တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢ(ဒဂံု)၊ တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားသမဂၢ (အေရွ  ့ပိုင္း)၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားသမဂၢ၊အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားသမဂၢ၊
 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးအလုပ္သမားသမဂၢ၊ျမန္မာ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားအဖဲြ ့ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားမ်ားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္တို ့မွ 
အသီးသီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ 
အလုပ္သမားသမဂၢအဖဲြ ့အစည္းမ်ားအေျခအေန၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား။ အလုပ္သမားအေရးလွဳပ္ရွားသူတို ့၏ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment