ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, October 20, 2013

ေထာင့္သံုးရာျပည့္အတြက္ ေခ်ာက္ျမိဳ ့ သို ့ LRDP မွ သြားေရာက္ ခဲ့


ေထာင့္သံုးရာျပည့္ စိန္ရတုက်င္းပနိုင္ရန္ ေခ်ာက္ျမိဳ ့သို ့ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႀကိဳတင္ညွိနိွဳင္းအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့

No comments:

Post a Comment