ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, October 22, 2013

Mekong Migration Network's meeting with CSOs in Myanmar

Mekong Migration Network's ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ လူထုအေျချပဳလူမူေရးအဖဲြ ့အစည္းမ်ားႏွင့္
 ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအား ရန္ကုန္ျမိဳ ့မိကာဆာဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေတြ ့ဆံုပဲြတြင္ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ လူမူအေျချပဳအဖဲြ ့မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မူမ်ားေၾကာင့္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံသို ့ပထမဆံုးလာေရာက္ေတြ ့ဆံုသည့္အေျခအေနမ်ားအား မဲေခါင္ေဒသနိုင္ငံ ၆နိုင္ငံ၏ ကိုယ္စာလွယ္မွတက္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။
2003 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖဲြ ့စည္းခဲ့ေသာ Mekong Migration Network's သည္ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရွိ အဖဲြ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အာဆီယံေဒသအတြင္းအဖဲြ ့အစည္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment